OBCHODNÍ PODMÍNKY

Podnikatel:Mgr. Tereza Rusková, Havířov – Dolní Suchá, Nad Tratí 397/30, PSČ 73564
Identifikační číslo:75401941

pro poskytování služeb, zakázkové výrobě a prodeji věcí prostřednictvím webových stránek:  www.oktarina.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky podnikateleMgr. Tereza Rusková, Havířov – Dolní Suchá, Nad Tratí 397/30, PSČ 73564, identifikační číslo: 75401941 se řídí Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Upravují a vymezují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran uskutečněné na základě kupní smlouvy (elektronické objednávky nebo objednávky) prostřednictvím webové stránky podnikatele umístěné na internetové adrese www.oktarina.cz, a to prostřednictvím rozhraní této stránky. Ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (elektronické objednávky či objednávky). Kupní smlouva a všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, jednacím jazykem je jazyk český.  V kupní smlouvě je možno sjednat odchylná ustanovení, musí však být uzavřeny v písemné podobě a tato písemná podoba musí být podepsána oběma smluvními stranami. Odchylně uzavřená ujednání mají přednost před ustanoveními uvedenými ve všeobecných obchodních podmínkách. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO (OBJEDNATELE)

Při objednávání služby, výrobku nebo věci je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.  Jedná se zejména o údaje o kupujícím (jméno a příjmení, příp. obchodní název podnikatele, IČ  společnosti, adresa bydliště, sídlo podnikatele či společnosti, dodací adresa, předmět kupní smlouvy, údaje o množství atd.). Údaje uvedené kupujícím (objednatelem) v elektronické objednávce nebo objednávce v době odeslání objednávky jsou prodávajícím (podnikatelem) považovány za správné.

3. KUPNÍ SMLOUVA, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Kupní smlouva vzniká vyplněním objednávky kupujícím (objednávkového formuláře) a odesláním této objednávky prodávajícímu prostřednictvím webového rozhraní internetových stránek. Kupujícímu je umožněno před odesláním objednávky zkontrolovat a měnit údaje v objednávce tak, aby mohl opravit chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávané službě, výrobku nebo věci, o způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném doručení, údaje o kupujícím a další nezbytné údaje vymezené obsahem objednávkového formuláře. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů, označených *. Odesláním objednávky prodávajícímu kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „KOUPIT“. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. V případě, že nemůže prodávající splnit požadavky uvedené v objednávce, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty. Prodávající si vyhrazuje právo objednávku zrušit, o této skutečnosti pošle kupujícímu rovněž na elektronickou adresu kupujícího vyrozumění o zrušení objednávky.   Kupující bere na vědomí, že webové stránky nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob (poskytovatelem webových služeb).

4. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Webové stránky prodávajícího obsahují informace o službě, výrobku a věci, a to včetně ceny.  Ceny jsou uvedeny jako ceny konečné, tj. včetně všech případných daní a poplatků. K uvedeným cenám budou dále připočteny poplatky za dodání služby, výrobku a věci k zákazníkovi (doprava). Ceny služby, výrobku a věci zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webových stránkách obchodu. Cenu služby, výrobku a věcí, a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy, může kupující uhradit prodávajícímu následovně:

 

1/ V hotovosti na adrese : Mgr. Tereza Rusková, Havířov – Dolní Suchá, Nad Tratí 397/30, PSČ 73564 nebo jiné adrese určené prodávajícím, která je uvedena v nákupním košíku tohoto e-shopu při tvorbě objednávky.

 

2/ Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 217271776/0300, vedený u Československé obchodní banky.

 

3/ Dobírkou u dopravní společnosti DPD.

 

Prodávající může požadovat od kupujícího zálohu či platbu předem. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí služby, výrobku a věci. V případě bezhotovostní platby je kupní cena stanovená objednávkou, fakturou či jiným obdobným dokladem. Kupující je v tomto případě povinen uhrazovat kupní cenu s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Fakturu (daňový doklad) vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího popř. předá v tištěné podobě při platbě v hotovosti. Kupující nabývá vlastnictví ke službě, výrobku a věci zaplacením celé kupní ceny zboží.

4. DODÁNÍ SLUŽBY, VÝROBKU A VĚCI

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 5 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat službu, výrobek a věci na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít službu, výrobek a věci při dodání.

Kupující nese riziko a dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy (např. opakované doručování či jiné náklady na doručení). Při převzetí služby, výrobku a věci od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů výrobku a věci, a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Pro případnou reklamaci zhotoví potřebnou fotodokumentaci a oznámí nepřevzetí či vadné převzetí dodávky prodávajícímu.

Součástí dodaného zboží je fakura.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY, DORUČOVÁNÍ

Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí služby, výrobku či věci. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno písemně ve lhůtě uvedené v předchozí větě, a to na adresu sídla prodávajícího. Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě (elektronicky) jeho přijetí. Kupní smlouva se odstoupením od ní od počátku ruší. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující produkt služby, výrobek nebo věci vrátí.   Do doby převzetí služby, výrobku či věci kupujícím je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů od zaslání objednávky. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Smluvní strany můžou ostatní běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího

6. VADNÉ PLNĚNÍ, REKLAMACE

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Prodávající odpovídá kupujícímu, že poskytnutá služba, výrobek či věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 

1/ má služba, výrobek či věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu služby, výrobku či věci a na základě reklamy jimi prováděné,

 

2/ služba, výrobek či věc se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se obvykle používá,

 

2/ služba, výrobek či věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 

4/ služba, výrobek či věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Prodávající nenese zodpovědnost za službu, výrobek či věc, která byla kupujícím objednána, která podléhá korektuře, a kterou kupující následně odsouhlasil e-mailem. Korektura je považována za závazný vzor pro zhotovení služby, výrobku a věci. Oprávněně lze tedy reklamovat jen služby, výrobky a věci, které se liší od korektury odsouhlasené kupujícím. Prodávající nezodpovídá za technologické odchylky, které vznikly různým zpracováním a které jsou odlišné od potvrzené korektury zákazníkem. Projeví-li se vada v užívání v průběhu třiceti dnů od převzetí, má se za to, že služba, výrobek či věc byla vadná již při převzetí.  Nemá – li služba, výrobek či věc požadované vlastnosti, může kupující požadovat: odstranění vady, dodání nové služby, výrobku či věci, přeměřenou slevu nebo učiní odstoupení od kupní smlouvy. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdrží od kupujícího reklamovanou službu, výrobek či věc. Prodávající neodpovídá za vady v případě, že kupující převzal při dopravě zásilku, která byla zjevně poškozená. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla Prodávající má na vyřízení reklamace lhůtu 30 dní.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího je dána zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje jsou vyžadovány pouze v technicky nutném rozsahu. Kupující souhlasí dobrovolně se zpracováním těchto osobních údajů:  jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo(dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky (které jsou dostupné na webové stránce podnikatele) včetně ceny objednané služby, výrobku či věci  uvedené v potvrzení objednávky. Uzavřená kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována podnikatelem – poskytovatelem služby (prodejcem zboží) v elektronické podobě a není veřejně přístupná. Zúčastněné strany se dohodly, že obchodní vztah se řídí českým právem, a to Zákonem č.89/2012 Občanský zákoník a souvisejícími předpisy. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z jiných obecně závazných právních předpisů. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 15. června 2017